Algemene Voorwaarden

Algemeen:
De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verrichting van diensten ten behoeve van cliënten. Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien dit door het autowasbedrijf schriftelijk bevestigd.

1. Definities:
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
autowasbedrijf: onderneming of deel van onderneming welke zich bedrijfsmatig bezighoudt met dienstverlening op het gebied van reiniging van motorvoertuigen.
cliënt: degene die gebruik maakt van de diensten van het autowasbedrijf.

2. Uitleg gebruik:
Cliënt dient zich voorafgaand aan het gebruik van de (vracht)autowasinstallatie te informeren over het juiste gebruik ervan.

3. Instructies:
Cliënt dient zich te houden aan de instructies op de instructieborden en bijbehorende lichtsignalen en dient de aanwijzingen op te volgen die door een medewerker van het autowasbedrijf mondeling of door gebaren worden gegeven.

4. Geschiktheid van het voertuig; bijzonderheden
Het voertuig van cliënt is alleen geschikt voor de (vracht)autowasinstallatie als het voldoet aan de volgende eisen:
a. Het voertuig moet vier wielen hebben en een dichte carrosserie; slechts indien uitdrukkelijk door het autowasbedrijf is aangegeven dat de (vracht)autowasinstallatie tevens geschikt is voor bijvoorbeeld gebruik door voertuigen met meer of minder dan vier wielen kan van het voorgaande worden afgeweken.
b. De op de (vracht)autowasinstallatie aangegeven maximum-afmetingen (Hoogte Breedte Lengte) mogen niet worden overschreden. (Mocht in voorkomend geval op een (vracht)autowasinstallatie de geschikte afmeting ontbreken, dan geldt dat de wettelijke maximale hoogte van het voertuig niet mag worden overschreden.)
c. Het voertuig mag geen loszittende en/of uitstekende onderdelen hebben die door de (vracht) autowasinstallatie losgerukt kunnen worden. Onderdelen die los kunnen zitten en/of uitsteken zijn o.a. antennes, spiegels, sierstrips, stootlijsten, bumpers, spoilers, schijnwerpers, ruiten- en koplampwissers; ook niet- originele onderdelen of wijzigingen van de carrosserie kunnen los zitten. Door slijtage, kleine schaden, ouderdom etc. kunnen onderdelen die vast lijken te zitten toch loszitten.
d. Cliënt dient zelf na te gaan of diens voertuig geschikt is en dient in geval van twijfel een medewerker van het autowasbedrijf om advies te vragen. Cliënt dient bijzonderheden voorafgaand aan de wasbehandeling bij een medewerker van het autowasbedrijf te melden.

5. Wasresultaat
Bij extreme vervuiling is het autowasbedrijf gerechtigd meerkosten in rekening te brengen. Bij een normaal vervuilde auto mag cliënt verwachten dat het in water oplosbaar vuil wordt verwijderd. Er wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de mogelijkheid bepaalde vervuiling te verwijderen. Cliënt kan er niet op rekenen dat vet, hars, teer, krassen etc. worden verwijderd.

6. Klachten
In geval van een klacht of indien het wasresultaat niet is zoals cliënt (gezien het bovenstaande) redelijkerwijs mocht verwachten, dient cliënt een medewerker van het autowasbedrijf aan te spreken, zonder het voertuig in de rij voor de autowasinstallatie te plaatsen. Wordt de klacht aangaande het wasresultaat door het autowasbedrijf gegrond verklaard, dan heeft cliënt recht op éénmaal opnieuw wassen volgens het door het autowasbedrijf te kiezen programma.

7. Schade
Het autowasbedrijf is aansprakelijk voor schade die ontstaat door fouten van haar medewerkers, gebruik van ongeschikte (was)middelen of gebreken van de installatie. Er geldt echter een maximum van € 4.500,-, behoudens opzet of grove schuld. Cliënt is aansprakelijk voor schade bij zichzelf, bij het autowasbedrijf of bij andere gebruikers, ontstaan doordat cliënt de instructies niet opvolgt of een ongeschikt voertuig laat wassen. In geval van overmacht is autowasbedrijf niet aansprakelijk voor (in)directe schade. Onder overmacht wordt ten minste (maar niet uitputtend) verstaan: schade t.g.v. het gegeven dat een cliënt instructies niet opvolgt en/ of de installatie onjuist gebruikt of een ongeschikt voertuig laat wassen, onder verwijzing van artikel 1, 2 en 3.Schade, waarvoor cliënt meent dat het autowasbedrijf aansprakelijk is, dienen voor het verlaten van het bedrijfsterrein of uiterlijk binnen een termijn van 24 uur aan een medewerker van het autowasbedrijf te worden gemeld.Het autowasbedrijf honoreert bij vermeende aansprakelijkheid van het autowasbedrijf geen verzoeken tot vergoeding van reparaties en herstellingen die zijn uitgevoerd door een derde, voor zover deze werkzaamheden zijn verricht zonder overleg en uitdrukkelijke goedkeuring vooraf van het autowasbedrijf.Indien cliënt van mening is dat het autowasbedrijf aansprakelijk is, kan hij zich (na zich eerst tot het autowasbedrijf te hebben gericht) -desgewenst- tot het secretariaat van BOVAG autowasbedrijven wenden (p/a Postbus 1100, 3980 DC Bunnik), met het verzoek om een lijst te overleggen met schade experts die zich over de kwestie kunnen buigen. Partijen kunnen vervolgens, op kosten van ongelijk, aan een der experts een oordeel vragen over de oorzaak van het vermeende schadebeeld en over de vermeende aansprakelijkheid van het autowasbedrijf. Partijen volgen de conclusie uit deze schaderapportage op, tenzij de meest gerede partij binnen twee maanden -op eigen kosten- een contra expertise heeft laten uitvoeren, dat de conclusies uit het eerdere expertise rapport (grotendeels) niet onderschrijft. In dat geval zal er -wederom op kosten van ongelijk- een derde rapport worden opgesteld, door een expert die de beiden experts samen hebben aangewezen. Dit rapport zal bindend zijn, tenzij de meest gerede partij binnen twee maanden na overlegging van het derde rapport naar de rechter is gegaan, om daar een oordeel over de vermeende aansprakelijkheid van het autowasbedrijf te vragen.

8. Weigeren van klanten
Het autowasbedrijf kan een cliënt weigeren als diens voertuig voor de autowasinstallatie ongeschikt is of als daarvoor een andere redelijke grond bestaat.

9. Persoonsgegevens
Zie ons privacy statement

10. Online transacties
Het autowasbedrijf aanvaardt betalingen met BANCONTACT, VISA en MASTERCARD. Indien cliënt kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na clients bevestiging van betaling van de kaart gedebiteerd.

11.   Aankoop wastegoed & abonnement
Cliënt kan wastegoed zowel online als aan onze automatische kassa’s aankopen/opladen. Op het moment van de transactie worden de facturatiegegevens gebruikt die gekoppeld zijn aan clients  voertuig. Er worden geen terugbetalingen gedaan na deze transactie.